Стрийська початкова школа №12
 
_

Освітня програма закладу

Освітня програма структурного підрозділу дошкільної освіти ПШ №12

/uploads/editor/6656/443221/sitepage_113/files/osvitnya_programa.pdf

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Стрийська початкова школа №12

Ід. код № 01116408 // 82400. Львівська обл., м. Стрий, вул. Головацького, 5

тел. (03245) 4-32-56            e-mail: [email protected]

 

СХВАЛЕНО

на засіданні

педагогічної ради

(протокол 

від 29.08.2022 р. № 10 )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нак. № 12 від 01.09.22 р.

Директор Стрийської початкової школи № 12

________ Ю.В. Романюк

 

ПОГОДЖЕНО

Начальниця управління

_____________Л.Л.Стасенко

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 р.

ЗМІСТ

 

Загальні положення

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Опис форм організації освітнього процесу.

Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ 9. Інструментарій оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тип навчального закладу: початкова школа зі структурним підрозділом дошкільної освіти.

Мова навчання – українська. Режим роботи – пятиденний.

Прогнозована кількість класів – 4, учнів – 78.

Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

Засновником Стрийської початкової школи №12 Стрийської міської ради

 Стрийського району Львівської області є Стрийська міська рада (надалі – засновник). Уповноваженим органом щодо управління закладами освіти є управління освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради (далі – управління освіти).

Повна назва – Стрийська початкова школа №12 Стрийської міської ради

Стрийського району Львівської області

Скорочена назва – Стрийська початкова школа №12

Місце знаходження закладу: 824000,  Львівська обл., м. Стрий, вул. Головацького, 5.

 

Загальні положення освітньої програми
закладу
 загальної середньої освіти І ступеня

Освітня програма Стрийської початкової школи №12 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів», наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти, розроблена авторським колективом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна, окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття початкової освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. (відповідно до Закону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 мовно-літературна – включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

 математична – спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 

 природнича – має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

 технологічна – формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

 інформативна – формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;

 соціальна і здоров’язбережувальна –  формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

 громадянська та історична – формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

 мистецька – формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

 фізкультурна – формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації

 

Стрийська початкова школа №12 здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний  заклад», від 20.04.2011 р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

     У відповідності до чинного законодавства заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм першого ступеня освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта (1-4 класи).

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, метою якого є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

         Основним засобом реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, що спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 •  виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної свідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 •   адаптацію особистості до життя в суспільстві;
 •  виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

 

 Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи

 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

         Випускник школи І ступеня володіє такими компетентностями:

1) громадянська компетентність – здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

2) ключова компетентність – спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

3) комунікативна компетентність – здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

4) міжпредметна компетентність – здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей;

5) міжпредметні естетичні компетентності – здатність орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під час опанування різних видів мистецтва. Предметними мистецькими компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими, хореографічними, театральними, екранними, є здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва;

6) предметна компетентність – освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням;

7) предметна математична компетентність – особистісне утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач;

8) предметна природознавча компетентність – особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина-природа";

9) соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Випускник 1 класу вміє сприймати, аналізувати, інтерпретувати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, вміє самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, висловлювати своє ставлення до прочитаного, має повноцінні навички письма, виконання арифметичних дій, розрізнення геометричних фігур за їх істотними ознаками, вміє знаходити інформацію, взаємодіяти з іншими через мистецтво в середовищі, ініціативний та активний у процесі рухливих ігор.

Випускник початкових класів повинен мати якісні характеристики:

упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, мотивація досягнення успіху, повинен уміти слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю. Опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

·         забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

·         гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

·         створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

·         формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

·         забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

·         виховувати працьовитість, любов до природи, громадянськість, повагу до прав і свобод людини, до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

·         формувати людину та громадянина, який прагне вдосконалення та перетворення суспільства,  загальну культуру особистості, адаптацію особистості до життя в суспільстві;

·         формувати потребу учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення;

·         дотримання працівниками, учнями правил безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

    Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, у якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Навчальний план на 2022/2023  н. р.  складений відповідно до  наказу  МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів», наказу  МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів».

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає:

для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч. рік);

2 класи – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч. рік);

3-4 класів – 1820 годин/навч. рік:

3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік);

4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік).

     При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хв, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Поділ класів на групи здійснюється при вивченні української мови у 1-4 класах закладів освіти не більше 5 годин на тиждень, а також при вивченні інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання в закладі, а вивчаються як предмет – якщо у класі більше 27 учнів; при проведенні практичних занять з інформатики – дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній або створення міжкласних груп.

Враховуючи  особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, може бути використаний на предмети освітніх галузей, на проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Основи християнської етики – цей навчальний предмет стає чи не найголовнішим у системі шкільних предметів, адже звернутий до душі дитини, до її внутрішнього світу, допомагає дитині стати справжньою Людиною. Ми повинні допомогти їй зрозуміти, що на першому місці в житті кожного християнина має бути Бог, навіть не батьки, навчання, спорт та інші корисні речі, а Бог. Як сказав святий Августин, «коли Бог на першому місці, то все на своїх місцях». Тому предметом варіативної складової та години на її вивчення: основи християнської етики – 1-4 класи 1 година.

Для  забезпечення  загальноосвітнього  розвитку  учнів,  їхньої  загальної  мовленнєвої  культури,  для  збереження  високого  рівня  мовного  спілкування,   з метою  якісного виконання програми з української мови визначити предмет варіативної складової та години на її вивчення: українська мова у 3 класі – 1 год.

     Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

   Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 

                        Робочий навчальний план

Стрийської початкової школи №12 з українською мовою навчання

                           на 2022-2023 н. р.

Робочий навчальний план на 2022-2023 н. р. розроблений:

для 2-3-іх класів - за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна), затвердженим  Колегією Міністерства освіти і науки від 12.08. 2022 р. № 743.

 

Для 1 класу – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти для 1-2-х класів розробленою під керівництвом Савченко О. Я.). Затвердженою наказом МОН від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження переліків типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти».

Для  4-го класу – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти для 3-4-х класів розробленою під керівництвом Савченко О. Я.). Затвердженою наказом МОН від 27.12.2018 № 1461 «Про затвердження переліків типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

7

5

5

7

24

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математична

Математика

4

3

4

5

15

Інтегрований предмет

Я досліджую світ

    3

     7

    7

    3

20

Мистецька

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технологічна

Трудове навчання

1

-

-

1

2

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Фізкультурна

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього

19+3

21+3

22+3

22+3

83+12

Додаткові години на вивч. предметів  інваріантної складової, курсів за вибором, проведення інд. консультацій та групових занять

Основи християнської етики

 

1

 

1

 

1

1

 

    4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

               
 

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій

 

Освітній процес у закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року складає не менше 720 навчальних годин.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 16 грудня 2022 р.,

ІІ семестр – з 23 січня по 15 червня 2023 р.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

зимові – з 19 грудня по 22 січня 2023 р.,

весняні – з 14 квітня по 23 квітня 2023 р.

 

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, протиепідеміологічних заходів за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул.

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків:

- для 1 класів  - 35 хвилин,

-  для 2-4 класів - 40 хвилин.

 Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

 

Розділ 6. Опис форм організації освітнього процесу

 

Основними формами організації освітнього процесу в початковій школі є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Тривалість уроків становить у 1 класі – 35 хв, у 2 класі – 40 хвилин.

1. 8.30 – 9.05                                                         1.  8.30 – 9.10

2. 9.15 – 9.50                                                         2.  9.20 – 10.00

3. 10.20  - 10.55                                                     3.  10.30  - 11.10

4. 11.05 – 11.40                                                     4.  11.20 – 12.00

5. 11.50 – 12.25                                                     5.  12.10 – 12.50

6.  13.00 – 13.40

Навчальні екскурсії та практика учнів  організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та рішення педради.

Керуючись наказом МОН України від 25.06.2018 № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого для у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», з метою створення належних умов для організованого відпочинку, навчальної, виховної, пізнавальної діяльності учнів, формування у школярів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості, згідно заяв батьків, проведеної аналітичної роботи, для учнів початкових класів у закладі створено дві групи подовженого дня:

 

1-2 класи – 0,8 ставки вихователя ГПД (5 годин у день);

3-4 класи – 1 ставка вихователя ГПД (6 годин у день).

Режим роботи  групи 1-2 класів:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

    1.

Збір учнів у групу

12.00-12.10

    2.

Бесіда, ігри, розваги

   12.10-13.00

3.

Обід

13.00-13.30

4.

Прогулянка

13.30-14.30

5.

Самопідготовка

14.30-15.10

6.

Спортивна година

15.10-16.00

7.

Підвечірок

16.00-16.20

8.

Виховний захід

16.20-16.50

9.

Відхід дітей додому

16.50-17.00

 

Режим роботи групи продовженого дня

для учнів 3-4 класів

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

Збір учнів учнів у групу

12.00-12 15

Спортивне заняття

     12.15-13.05

Обід

13.05-13 35

Прогулянка

13.35-14.30

Самопідготовка

14.30-16.00

Виховні заходи

16.00-16.40

Діяльність за інтересами

16.40-17.45

Відхід дітей додому

17.45-18.00

 

   Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально. Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 

 

Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

 

      Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності; контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти.

     Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: формувальне  оцінювання.

Інструментарій  для здійснення моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості освіти  визначається педагогічною радою і затверджується  окремими    наказами по школі(додаються).   Наслідки проведеної роботи  прослідковується при складанні портфоліо учнів,

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Внутрішній контроль здійснюється керівником закладу у межах виконання своїх функціональних обов’язків. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Розділ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

         Для реалізації змісту початкової освіти  та забезпечення його якості,   заклад керується   такою нормативно-правовою базою:

 • законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • постановою Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого    постановою Кабінету Міністрів  України від 27 серпня 2010 р. № 778 (зі змінами);
 • Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (розроблена під керівництвом Шиян Р.Б.), затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018№ 268;
 • Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня для 3-4 класів (розроблена під керівництвом Савченко О. Я.), затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019№ 1273.
 • Статутом Стрийської початкової школи №12 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

 

Розділ 9.

Опис інструментарію оцінювання

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього

індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

     Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й

ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними

освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.